در صورت مسدود بودن درگاه پرداخت از شماره کارت زیر استفاده کنید
6037-6974-9475-6312
علیرضا قربانی